РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ
ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СТРЕС: НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДОСТОЙНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Основна цел:
Популяризиране на националните и международни политики за достоен труд и разработване система за намаляване на професионалния стрес

Задачи:
 1. Да популяризира целите на достойните условия на труд и правата на полицаите по отношение на професионалния стрес в съответствие с всички стратегически документи.
 2. Да се разработи методология, която гарантира здравословни и безопасни работни места и намаляване на професионалния стрес в съответствие с всички стратегически документи.
 3. Да се създаде устойчив механизъм за популяризиране на ползите от достойните условия на труд.
 4. Да се разшири кръга от обучени служители на МВР.

Дейности:
 1. Въвеждаща конференция
 2. Разработване на методология за провеждане на проучване за: знанията на полицаите относно ползите от достойните условия на труд, здравословните и безопасни условия на труд и професионален стрес, вътрешните ресурси и ефективността на националните политики в тази сфера.
 3. Провеждане на проучване в цялата страна: популяризиране на достойните условия на труд и идентифициране на ключовите проблеми и ползи на полицаите, идентифициране на потенциала за развитие на умения за намаляване на професионалния стрес.
 4. Анализ на резултатите от фокус групите и разработване на методология, която включва: популяризиране на ползите от достойните условия на труд и мерки за здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на професионалния стрес.
 5. Провеждане на 6 обучения за повишаване знанията за достойните условия на труд и развитие на ключови умения и компетенции гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на професионалния стрес на работното място. Подготовка на предложение до МВР и провеждане на преговори за адаптиране на методологията за промотиране на ползите от достойните условия на труд и финансиране на последващи обучения и информационни methodology кампании в цялата страна.
 6. Провеждане на 10 обучения в България за ползите от достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес от обучените в дейност 5 служители на МВР.
 7. Провеждане на обучение за обучители на мотивираните да участват от дейност 6 полицаи, което да осигури устойчивост на резултатите от проекта.
 8. Подготовка на система за взаимно учене и планиране на информационна кампания за ползите от достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес в 90 дружества на СФСМВР.
 9. Заключителна конференция.
 10. Мониторинг и публичност на проекта

Очаквани резултати:
 1. Създадена ефективна система за популяризиране на политиките а достойни условия на труд и намаляване на стреса на работното място.
 2. Подобрени условия на труд по отношение на личната безопасност и сигурност на служителите в МВР.
 3. Намалено негативното влияние на професионалния стрес върху личния и професионален живот на служителите в МВР.
 4. Включени най-малко 200 полицаи/служители на МВР/ в изследване и идентифицирани основните проблеми по отношение на достойните условия на труд.
 5. Идентифицирани ключовите знания и умения, които полицаите/служители на МВР/ трябва да притежават за промотиране достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес.
 6. Обучени най-малко 160 полицаи/служители на МВР/ за популяризиране на ползите от достойните условия на труд.
 7. Разработена система за личностно развитие основано на принципите на взаимното учене.
 8. Променен имиджа на полицаите/служители на МВР/ и започнала промяна, която ще направи МВР подкрепяща институция.